Звіт директора

Планування роботи ліцею у 2016/2017 навчальному році здійснювалось відповідно до Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», завдань та заходів державних програм «Вчитель», «Обдаровані діти», завдань державної освітньої політики щодо покращення змісту та якості освіти.

З метою удосконалення особистісно орієнтованого спрямування дидактичних, методичних, технологічних та матеріально психологічних аспектів навчально-виховного процесу, розвитку педагогічної компетентності кожного педагогічного працівника, підвищення педагогічної майстерності педколектив ліцею протягом року працював над проблемою «Створення умов для підвищення ефективності навчально-виховного процесу, розвитку особистості, здатної до самореалізації в сучасному суспільстві», вирішення якої здійснювалось через діяльність, спрямовану на підвищення професійної майстерності педагогічних працівників з одного боку і якості знань та вихованості учнів з іншого. Головні завдання, які вирішував колектив у 2016/2017 навчальному році:

- підвищення рівня професійної майстерності педагогів, удосконалення форм і методів роботи методичних об’єднань;

- спрямування уваги вчителів на роботу з обдарованими учнями, забезпечення їх результативної участі в олімпіадах з базових дисциплін, учнівських творчих конкурсах, турнірах, спортивних змаганнях;

- впровадження основних концептуальних ідей особистісно зорієнтованого навчання – одного з шляхів досягнення якісно нового рівня у вивченні навчальних предметів шкільного курсу та забезпечення якості знань учнів на рівні вимог освітніх стандартів;

- створення умов для самореалізації особистості кожного учня ліцею відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів;

- сприяння оновленню змісту освіти за такими напрямками:

· орієнтація навчально-виховного процесу на особистісний підхід до дитини;

· вивчення та впровадження інноваційних технологій у практику роботи педагогічних працівників ліцею;

· вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи ліцею передового педагогічного досвіду.

На початок 2016/2017 навчального року в ліцеї навчалося 101 учнів 8‑11класів. Зважаючи на те, що сучасна освіта стає стратегічною основою розвитку особистості, формує і виховує людину, здатну до опрацювання різноманітної інформації, використання одержаних знань, які необхідні їй для подальшого життєвого і професійного вибору, які допоможуть орієнтуватися у сучасних реаліях, бути підготовленою до життя, тому освіта стає більш практичною, відбувається перехід до профільної освіти. У минулому навчальному році учні 10–11 класів навчалися у профільних класах та групах: біолого-хімічного, фізико-математичного профілю. Профорієнтаційну роботу було спрямовано на підтримку самовизначення учнів 8 – 9 класів, орієнтуючи їх на потреби ринку праці.

В ліцеї працювало 12 педагогів, 1 вихователь. З них 11 мають вищу категорію, 1 – першу категорію, 9 – мають звання «Старший вчитель», 1 – має звання «старший вихователь». У порівнянні з минулим роком якісний склад педагогічних кадрів змінився на краще.

Планова атестація педагогічних працівників пройшла організовано. Відповідно до плану та графіку проведення атестацій у Великобурлуцькому ліцеї атестовано 4 вчителі: Лебідь Тетяна Володимирівна, Мартем’янова Лариса Вікторівна, Шапар Сергій Михайлович, Шкавро Раїса Василівна. Мартем’яновій Ларисі Вікторівні підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та встановлено звання «старший вчитель». Лебідь Тетяні Володимирівні, Шкавро Раїсі Василівні підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та звання «старший вчитель». Шапарю Сергію Михайловичу підтверджено вищу кваліфікаційну категорію. Всі вчителі, що атестувалися, пройшли курсову підготовку.

Методична робота в ліцеї реалізувалась через традиційні форми її організації. Основною організаційною формою колективної методичної роботи є методичні об’єднання педагогічних працівників.

У 2016/2017 навчальному році здійснювалася робота над науково-методичною проблемою «Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом удосконалення методів класичної педагогіки, впровадження прогресивних педагогічних технологій та їх елементів у навчально-виховний процес», відповідно до якої було проведено семінарські заняття з учителями-предметниками, підготовлені та представлені тематичні розробки вчителів.

У ліцеї діяли 3 методичних об’єднання, засідання яких проводилось із використанням традиційних та інтерактивних форм роботи:

- методичне об’єднання вчителів гуманітарного циклу(керівник Келеберда Л. М.);

- методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (керівник Лебідь Т.В.);

- методичне об’єднання класних керівників (керівник Канівець О.А.).

Діяльність методичних об’єднань була спрямована на вирішення певних завдань, зокрема:

- ознайомлення з найважливішими державними нормативними документами, що визначають методологію сучасної освіти;

- вдосконалення і підвищення професійної майстерності педагогів;

- ознайомлення з новітніми педагогічними технологіями;

- вивчення передового педагогічного досвіду, теорії викладання предмету.

На засіданнях методичних об’єднань учителі знайомилися з методиками розвитку творчих здібностей та особистісного зростання учнів, ділилися досвідом створення психолого-педагогічних умов для творчого розвитку особистості, конструювання уроку на основі особистісного та диференційованого підходу до дітей.

Керівники методичних об’єднань спланували серію «відкритих» уроків та виховних заходів, на яких мали змогу побувати і вчителі району, щоб ознайомитися з використанням та практичним застосуванням інноваційних технологій навчання і виховання, які запроваджуються в ліцеї.

Одним із шляхів виявлення ефективного педагогічного досвіду, розвитку творчості освітян, пропаганди кращих здобутків, інноваційних пошуків є оформлення творчих звітів.

Цікаво і змістовно пройшли предметні тижні англійської мови, біології хімії, української мови та літератури, світової літератури, фізики, математики, інформатики, що є свідченням стабільної роботи методичних об’єднань ліцею.

Отже, можна зазначити, що методична робота у ліцеї у 2016/2017навчальному році проводилася на достатньому рівні.

Проведено 8 засідань педради, на яких підводилися підсумки роботи за минулий рік і визначались завдання на наступний; йшлося про використання інноваційних технологій та інтерактивних методів при проведенні уроків та виховних заходів, взаємодію учасників навчально-виховного процесу, як важливу умову особистісно орієнтованого навчання, ефективність та об’єктивність тематичного обліку знань, подолання конфліктів, виховання учнів ліцею. Аналізувався стан викладання, рівень навчальних досягнень та результативність позакласної роботи. На останніх педрадах розглядалися питання переводу та випуску учнів ліцею.

Проведено 12 нарад при директорові, на яких розглядалися питання щодо організації навчально-виховного процесу, стан викладання предметів, підсумки навчально-виховної роботи за семестр, діяльність різних підрозділів життєзабезпечення ліцею. Йшлося про результати участі ліцеїстів у районних та обласних олімпіадах, розглядалися актуальні питання диференціації навчання та здійснення індивідуального підходу до учнів; запровадження нових технологій навчання; перебудови відносин «учитель-учень». Обговорювалися питання реалізації закону України «Про загальну середню освіту», застереження дитячого травматизму та ін. За результатами нарад видавалися накази по ліцею, давалися відповідні розпорядження.

Проводилися методичні та організаційні наради при заступниках директора.

Контрольно-аналітична діяльність проводилася згідно плану роботи ліцею.

Педагогічний колектив в основному впорався з поставленими завданнями.

За результатами 2016/2017 навчального року навчальні досягнення учнів ліцею становили:

- високий рівень знань мають 8 учнів (8% від загальної кількості учнів ліцею) – в минулому році 12 учнів (10%);

- достатній рівень знань –96 учнів (84%) – у минулому році – 103 учня (81%);

- середній рівень знань – 7 учнів (6%) – у минулому році – 12 учнів (10%).

Рівень навчальних досягнень

Таким чином, 94% учнів у 2016/2017 навчальному році навчалися на високому і достатньому рівні (у минулому – 90%). Кількість учнів, які навчалися на високому рівні, збільшилася, що свідчить про достатню роботу вчителів з обдарованими дітьми.

Аналіз підсумкових оцінок з предметів показав, що краще учні засвоюють предмети гуманітарного та природничого циклів, ніж фізико-математичного.

Не зважаючи на показники, підвищення якості освіти учнів у ліцеї, адекватне оцінювання їх досягнень залишаються актуальними проблемами і на майбутнє. Крім того співвідносний аналіз зміни показника якості знань учнів по навчальних семестрах показує, що значні коливання відбулися у сторону збільшення у 9-х та 11-х класах, тобто державна підсумкова атестація дозволила підвищити рівень знань учнів:

Державна підсумкова атестація у 9-х класах

Навчальний предмет (усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів) Загальна кількість учнів 9-х класів Кількість учнів, які звільнені від проходження ДПА Кількість учнів, які складали ДПА (зараховано згідно з наказом) Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні показники)
початковий середній достатній високий
1 українська мова (диктант) 26 - 26 - 8 15 3
2 математика 26 - 26 - 17 9 -
3 біологія 26 - 26 - 10 13 3

Учні 11-х класів склали державну підсумкову атестацію у вигляді незалежному тестуванні. Здійснено моніторинг якості навчально-виховного процесу з фізики, історії України, математики, географії, англійської мови, хімії, біології, української мови та літератури. Найбільша розбіжність між річними балами та ЗНО з фізики та історії України. Майже всі випускники стали студентами вищих навчальних закладів саме за результатами незалежного тестування.

Згідно з програмою «Діти України» у ліцеї проводиться відповідна робота з обдарованими дітьми. Систематично оновлюється і поповнюється банк даних обдарованих дітей, який створений ще у 2004 році. Саме ці діти – активні учасники, переможці і призери районних олімпіад, творчих конкурсів, спортивних змагань.

У 2016/2017 навчальному році учні ліцею брали участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. За підсумками змагань команда Великобурлуцького ліцею посіла 2 місце серед загальноосвітніх закладів району. За рішенням журі учні ліцею стали переможцями районних олімпіад:

- з математики – І місце: 11 клас Ігоніна Тетяна; ІІІ місце: 9 клас Ходяча Антоніна;

- з української мови та літератури - ІІІ місце: 8 клас Доля Тетяна; І місце : 11 клас Ігоніна Тетяна;

- іноземної мови ( англійська мова ) – ІІ місце: 8 клас Єфимова Марія; ІІІ місце: Кизим Катерина 10 клас; Ігоніна Тетяна 11 клас;

- з інформатики - І місце: 8 клас – Доля Тетяна;

- з хімії – І місце: 8 клас Кадимова Анна; 10 - клас Бандурович Микола; 11 клас – Курочка Влад; ІІІ- місце Лобаренко Віталій;

- з біології - І місце: 10 клас - Бандурович Микола, 11 клас –Курочка Влад; ІІ місце: 10 клас – П’ятенко Родіон; ІІІ місце, 8- клас Кадимова Анна;

- з фізики – І місце: 8 клас Кадимова Анна,10 клас - Логвінов Артур, 11 клас - Ігоніна Тетяна;

- екологія - ІІІ місце: 11 клас – Курочка Влад ;

- з астрономії – І місце: 11 клас – Ігоніна Тетяна

Всі ліцеїсти, які стали переможцями районних олімпіад, у складі команди Великобурлуцького району брали участь у обласному етапі олімпіад.

Бандурович Микола посів ІІІ місце у обласному етапі учнівських олімпіад з біології.

Хоча результати виступу команди Великобурлуцького ліцею на районних та обласних етапах олімпіад мають поступове зрушення у кращий бік, все ж недостатні якісні показники олімпіад спричинює несистематична, переривчаста, недостатня робота вчителів-предметників ліцею з обдарованими дітьми, не спрацьовує достатньо така форма роботи, як додаткові заняття, факультативи, індивідуальна робота, участь у МАН.

Виховання в ліцеї органічно поєднане з процесом навчання дітей. Успіх виховного процесу залежить від стосунків між вчителями та учнями, які будуються на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства.

Підвищенню результативності виховної роботи в ліцеї сприяє вдосконалення нових форм роботи, пошук нових систем виховання, впровадження розвиваючих технологій. Вирішення завдань виховної роботи здійснюється за напрямками: громадянське виховання, військово-патріотичне, формування здорового способу життя, превентивне виховання.

Найвищою цінністю на землі є вихована людина, особистість. Основними ідеями виховання молоді, визначеними у державних документах України, є ідеї свободи, рівності, національної гідності, гуманізму, доброти. Провідною ланкою організації виховного процесу ліцею є система виховної роботи.

На виконання «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України» вся виховна діяльність ліцею була направлена на стратегічну мету: «Становлення морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал», а також на виконання таких завдань:

- дотримання принципів виховання, визначених концептуальними засадами національної програми;

- організація виховного процесу в класному колективі та з батьками на засадах проектної педагогіки;

- змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів;

- задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці),

- реалізація в процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в ліцейському та класному колективах;

- оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

- створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця;

- співпраця з органами учнівського самоврядування.

У педагогічному колективі ліцею виховання ґрунтується на історичних і національних традиціях, героїчному минулому рідного краю. Ліцею вдалося розробити модель системності у виховному процесі через проведення низки тематичних годин, годин спілкування. Сам дух ліцею, його зовнішній і внутрішній вигляд спонукав педагогічний колектив працювати над виробленням в учнів естетичних смаків і поглядів. Працюючи над цим, вчителі намагалися забезпечити цілісний підхід до виховання.

Протягом 2016/2017 навчального року у Великобурлуцькому ліцеї були проведені такі виховні заходи: День знань, Посвячення в ліцеїсти, концерт до Дня Вчителя, конкурс «Міс ліцей 2017», Новорічне свято, День Святого Валентина, концерт для жінок, вечір поезії до Шевченківських днів, свято останнього дзвоника, випускний вечір. Було проведено акцію «Чиста Україна – чиста Земля», «Озеленення ліцею», «Турбота» (допомога людям похилого віку), «Книжки – дорогоцінний скарб, збережемо їх!». Провели також «Козацькі розваги», змагання до Дня Збройних сил України, загальноліцейські зібрання до Дня партизанської слави та партизанського руху в Україні, щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні, героїв Крут, до Дня української писемності та мови, до Дня прав людини, до Дня проголошення України вільною, суверенною, незалежною державою, до Дня пам’яті воїнів – інтернаціоналістів, до 72-ї річниці визволення України від фашистських загарбників.

Важлива роль у ліцеї відводиться ліцейському самоврядуванню. Учнівська рада ліцею забезпечує тісний зв’язок у вивченні основ наук з практичною діяльністю, сприяє всебічному розвитку особистості, її інтелекту, наданню допомоги педколективу у вихованні високої моральності, готовності до праці, свідомому виборові професії, фізичної досконалості, розвитку організаторських здібностей, формуванню активної життєвої позиції, сприяє створенню умов для розвитку ініціативи й творчості, організовує обговорення нових ідей у сфері самоуправління. Щомісяця прес-центр випускав газети «Разом». Щотижня проводилися тематичні лінійки, за які відповідали чергові класи.

Працювало методичне об’єднання класних керівників. Згідно його плану відбулися відкриті виховні години.

Учні ліцею брали участь в усіх конкурсах, які проводив відділ сім’ї та молоді: «Весняні дзвіночки», військово-патріотична гра «Джура».

В плані превентивного виховання регулярно проводяться вечірні рейди в місця, які відвідують учні, а також бесіди по профілактиці правопорушень, по попередженню злочинності.

Провели загальноліцейські батьківські збори, збори по класах.

План роботи закладу за 2016/2017 навчальний рік в основному виконано. Але є окремі недоліки, а саме:

− недостатня орієнтація на якість освіти (олімпіади, МАН, ЗНО);

− недостатня робота з обдарованими дітьми.

У 2017/2018 навчальному році особлива увага буде акцентуватися на вихованні громадянина – патріота своєї Батьківщини, поваги до національних цінностей, на формуванні творчої особистості учня.

У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив працюватиме на реалізацію методичної теми : «Забезпечення системного підходу в здійсненні методичного супроводу зростання професійної компетентності вчителів як передумова підвищення якості та результативності навчально-виховного процесу на основі диференційованого підходу та принципу дитиноцентризма»

з урахуванням обласної науково-методичної теми «Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризма»

Основні завдання на 2017/2018 навчальний рік:

1. Спрямувати зусилля педагогічного колективу на реалізацію Державної цільової соціальної програми роботи з обдарованою молоддю.

2. Активізувати роботу педагогічного колективу щодо участі у інноваційній та дослідно-екпериментальній роботі.

3. Продовжити роботу щодо виявлення, вивчення, узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду.

4. Спрямувати роботу на подальшу соціалізацію учнів, ефективну підготовку випускників до проходження зовнішнього незалежного оцінювання та навчання у ВНЗ.

5. Стимулювати вчителів до підвищення професійної компетентності, до узагальнення досвіду роботи з науково-методичної теми.

6. Продовжити процес впровадження особистісно зорієнтованих освітніх технологій і методик, спрямованих на реалізацію якості освіти та поглиблення творчого потенціалу ліцеїстів.

7. Удосконалювати допрофільне і профільне навчання шляхом пошуку ефективних організаційних форм і творчих методів навчання з метою розвитку та реалізації особистісного потенціалу учнів, його самоактуалізації, формування креативного мислення.

8. Сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя на основі усвідомленого вибору особистого життєвого шляху.

9. Формувати в учнів загальнокультурну, технологічну, комунікативну і соціальну компетентність, які необхідні для розвитку і самореалізації особистості.

10. Продовжити роботу по збереженню і зміцненню морального, фізичного і психічного здоров’я учнів.

11. Активізувати роботу з питань виховання громадської свідомості учнів, шкільного самоврядування, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї.

12. Враховувати вчителями-предметниками, класними керівниками принципів диференціації та індивідуалізації, психолого-педагогічних особливостей дітей.

13. Проводити роботу з профілактики дитячої злочинності та правопорушень.

14. Створити безпечні умови з охорони праці для учнів і працівників ліцею, виховувати економічну, естетичну, правову культуру.

Рівень навчальних досягнень

Кiлькiсть переглядiв: 322

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.